092-579-0215   
  

  
  หน้าแรก บริการของเรา หลักสูตรที่เปิดสอน อัตราค่าเรียน สมัครเรียน ผลตอบรับจากผู้ปกครอง ทำเนียบนักเรียนคนเก่ง ทำเนียบติวเตอร์ของเรา  

IGCSE&GED

 

 

GED หรือ General Education Development 

     คือระบบการศึกษาเพื่อที่จะสอบเทียบวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยหลักสูตรจะได้รับการยอมรับหรือวางมาตรฐานโดยประเศสหรัฐอเมริกา โดย GED นั้น น้องๆจะต้องสอบด้วยกัน 5 วิชาคือ

1. Mathematics
2. Social Studies
3. Science
4. Language Arts, Reading 

5. Language Arts, Writing
 

เมื่อสอบผ่านทั้ง 5 วิชา ทุกวิชามีคะแนนเต็ม 800 ซึ่งน้องๆ จะได้ 450 คะแนนในแต่ละวิชา เพื่อให้ได้คะแนนรวม 2,500 คะแนนขึ้นไปถึงจะจบได้ค่ะ และน้องๆต้องเอาคะแนนไปยื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อที่จะแปลงวุฒิ จะได้ใบประกาศว่าเราจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

จะสามารถสมัครสอบได้ที่ไหน และเปิดสอบช่วงไหนบ้าง

  GED จะเปิดสอบทุกเดือน ฉะนั้น นี่คือข้อดีของ GED การเปิดสอบทุกเดือน ทำให้น้องๆ ไม่ต้องวางแผนมากนักว่าน้องๆจะสอบช่วงไหนพร้อมช่วงไหนก็ไม่สอบได้เลย

 

การวิเคราะห์ภาพรวมของข้อสอบ GED

     ข้อสอบ GED เป็นแบบ Multiple choices  แต่การสอบทั้ง 5 วิชานั้น ข้อสอบภาษาอังกฤษอยากให้ระวังนิดนึงนะคะเพราะวิชาภาษาอังกฤษ น้องๆ ต้องรู้ศัพท์ แกรมม่า ต้องฝึก ส่วนวิชา Mathematics นั้น น้องๆ ต้องทำแบบฝึกหัด ซึ่งเป็นวิชาที่ไม่ง่ายเลย ถ้าได้ฝึกทำ pass  paper ก็ไม่ยากค่ะที่จะสอบผ่าน  ส่วนวิชา Social Studies เป็นวิชาที่ต้องอ่านเยอะค่ะ  Science ก็เช่นกันอ่านค่อนข้างเยอะ ฉะนั้นน้องๆ ต้องเผื่อเวลาอ่าน ทำ pass paper 2 วิชานี้ให้ดีค่ะ  โดยสรุป 5 วิชานี้เผื่อเวลาไว้เลยค่ะ 3 เดือนเตรียมตัวไว้เลยค่ะ ถ้าน้องๆ เตรียมตัวดีไม่ยากเลยค่ะที่จะสอบผ่าน

 

ระหว่างGEDกับIGCSEควรเลือกสอบอันไหน

    ข้อดีของ GED เป็น Multiple choices จะง่ายกว่า ส่วนIGCSEนั้น ข้อเสียคือเป็นข้อสอบเติมคำ และแสดงวิธีทำ แม้ว่าเนื้อหาจะใกล้เคียงกันมาก ฟังดู GED จะมีข้อดีมากกว่าแต่ข้อดีนี้ก็เป็นจุดอ่อนของ GED เช่นกันค่ะ ทำให้นักเรียนที่สอบ GED ส่วนใหญ่เนื้อหาวิชาอาจจะไม่แข็งนัก  ดังนั้นบางมหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถนำ GED ไปยื่นเพื่อเข้าศึกษาต่อได้ ฉะนั้นใครที่สอบ GED อยากให้ระวังศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนค่ะว่า มหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาตินั้นรับจริงหรือไม่  ส่วนIGCSEแม้ว่าจะยากกว่าก็จริงแต่ทางมหาวิทยาลัยจะรับ IGCSE มากกว่า เมื่อสอบIGCSE สามารถยื่นได้เกือบทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 2 อันนี้จึงมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน

 

คำแนะนำในการสอบGED 

    หากน้องๆ วางแผนไว้แล้วว่าทางมหาวิทยาลัยรับGEDแน่นอน เตรียมตัวได้เลยค่ะ เตรียมเนื้อหาทั้ง 5 วิชาให้ถูกต้องแม่นยำ ทำข้อสอบเก่าให้ชำนาญแล้วไปสอบผ่านแน่นอน แม้ GED จะเป็นข้อสอบที่ง่ายกว่าแต่ การเตรียมตัวเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะถ้าสอบไม่ผ่านต้องรอถึง 3 เดือนถึงจะสอบใหม่ได้ การเตรียมตัวคือ เตรียมความรู้พื้นฐานให้พอ เตรียมใจในการทำแบบฝึกหัด  เพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจที่จะไปสอบ  และสุดท้ายนักเรียนที่เลือกสอบ GED  จำไว้ว่าต้องสอบผ่านเท่านั้น เพราะถ้าไม่ผ่านต้องรอ3เดือน ซึ่งถึงตอนนั้นน้องๆคงจะลืมหมดแล้ว ฉะนั้นควรเตรียมตัวให้ดีจะดีกว่าค่ะ 

 

      

IGCSE หรือ International General Certificate of Secondary Educational       ถูกจัดทำสำหรับนักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 14 – 16 ปี ให้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับศึกษาในระดับที่สูงขึ้น อาทิ นำไปใช้ศึกษาต่อในหลักสูตร AS, A Level, International Baccalaureate (IB) หรือเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย สำหรับประเทศไทยการสอบผ่านหลักสูตร IGCSE และ GCE O Level ผู้สอบสามารถนำผลที่สอบได้ใน 5 รายวิชาที่ได้ไม่ต่ำกว่า C ไปขอเทียบวุฒิการศึกษาและนำเอกสารการเทียบวุฒิยื่นสมัครศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้

หลักสูตรIGCSE เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ในปัจจุบันมีผู้ศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวกว่า 300,000 คนต่อปีจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก หลักสูตร IGCSEเป็นหลักสูตรที่มีวิชาต่างๆให้ผู้ศึกษาสามารถเลือกเรียนได้โดยหลักสูตร IGCSE นั้นเป็นการเรียนการสอบที่บูรณาการระหว่างความรู้ในแต่ละรายวิชาไปพร้อมกับการฝึกปฎิบัติจากประสบการณ์จริง ซึ่งในการสอบบางวิชา ผู้สอบสามารถเลือกทำข้อสอบวัดความรู้ในเนื้อหาวิชาแบบ Core (พื้นฐาน) หรือแบบ Extended (ขั้นสูง) เพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ของผู้สอบที่มีความแตกต่างกัน โดยผู้สอบที่เลือกสอบแบบ Core จะได้เกรด C, D, E, E หรือ G เท่านั้น ในขณะที่ผู้สอบที่เลือกสอบแบบ Extended จะได้เกรดตั้งแต่ A, B, C, D, E, F หรือ G

การสอบ IGCSE นั้นจะถูกจัดขึ้นโดยโรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบอังกฤษ ส่วนผู้ที่สนใจแต่ไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติข้างต้น สามารถสอบได้โดยสมัครสอบกับ British CouncilThailand ซึ่งใช้แบบทดสอบของ University of Cambridge International Examination (CIE) ในการสอบ

หลักสูตร IGCSE มีรายวิชาให้เลือกสอบจาก 5 กลุ่มวิชาอันประกอบไปด้วย
1. กลุ่มวิชาภาษา (Language)
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities & Social Science)
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science)
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)
5. กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative, Technical and Vocational)

หน่วยงานจัดสอบหลักสูตร IGCSE ในประเทศไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรับสมัครและจัดสอบคือ บริติช เคาน์ซิล (ซอยจุฬาฯ 64 สยามสแควร์ กทม. โทรศัพท์ 02 652 5480-9

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://houseofgriffin.com      

หากน้องๆกำลังมองหาติวเตอร์ตัวต่อตัว มั่นใจเลือกเรียนกับจุฬาติวเตอร์อะคาเดมี่ เพราะติวเตอร์ของเราทุกท่านล้วนมีประสบการณ์สอนและเชี่ยวชาญด้านข้อสอบ GED และ IGCSE โดยตรง พี่ๆจะคอยเป็นที่ปรึกษา และช่วยวางแผนการเรียนให้น้องเป็นรายบุคคล และพาน้องๆตะลุยคลังข้อสอบเก่าเพื่อความมั่นใจในการทำข้อสอบ เพราะนอกจากการเรียนของเราที่เข้มข้นแล้ว เรายังนำแนวข้อสอบเหล่านั้นมาสอนน้องเพื่อให้เข้าใจถึงเนื้อหาอย่างแท้จริงอีกด้วย

 

 เราคัดกรองติวเตอร์โดยผ่านการเก็บประวัติการศึกษา คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์สอน และติวเตอร์ทุกท่านผ่านการทำแบบทดสอบทางวิชาการ มีการทดสอบสอน และวัดทัศนคติของผู้สอนทุกคน  ผู้ปกครองและน้องจึงมั่นใจได้ว่าจะได้ติวเตอร์ที่รู้จริง สอนเข้าใจ สามารถถ่ายทอดความรู้ พร้อมเทคนิคที่เหมาะสมกับน้องแต่ละคนได้แน่นอน

 

หากผู้ปกครองและน้องๆมีข้อสงสัย ต้องการให้ช่วยวางแผนวิชาที่จะสมัครเรียน หรือต้องการคำแนะนำการเรียนพิเศษเพื่อเพิ่มเกรดหรือสอบแข่งขัน ทีมวิชาการยินดีให้คำปรึกษาฟรีตลอด 24 ชม.เลย

 

ติวเตอร์ของเราสามารถเดินทางไปสอนถึงที่บ้าน โดยอัตราค่าเรียนได้รวมค่าเดินทางพร้อมเอกสารการเรียนแล้วค่ะ หากเทียบกับการเรียนกวดวิชาหรือเรียนกลุ่มใหญ่ๆ ผู้ปกครองก็ไม่ต้องกังวลว่าบุตรหลานจะออกนอกลู่นอกทางไปไม่ถึงกวดวิชาอีกต่อไป ไม่ต้องเหนื่อยเดินทาง  ไม่สิ้นเปลืองค่าเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การเรียนพิเศษตัวต่อตัวของเรากำหนดให้เรียนครั้งละ 2 ชม. ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ และจ่ายค่าเล่าเรียนเป็นครั้งหลังเรียนเสร็จได้เลย ซึ่งแตกต่างกับสถาบันกวดวิชาตรงที่ส่วนใหญ่จะกำหนดให้จ่ายเป็นคอร์ส ซึ่งการเรียนตัวต่อตัวกับเรานั้นจะไม่มีการผูกมัด หากครั้งไหนที่ผู้เรียนอาจจะไม่สบาย ติดธุระอื่นๆ ก็ของดกับผู้สอนของเราได้

เรียนแบบเข้าใจและเข้าถึง พี่ติวเตอร์มีเอกสารการเรียนให้พร้อม และหากน้องต้องการให้สอนเสริมจากหนังสือเรียนก็ย่อมทำได้  ไม่ว่าจะสอนการบ้าน ติวโจทย์ก่อนสอบ เก็งข้อสอบกลางภาค-ปลายภาค น้องๆสามารถแจ้งติวเตอร์ของเราได้ค่ะ  พี่ติวเตอร์ทุกคนมีวิธีสอนที่เหมาะกับน้องเป็นรายบุคคล  และจะมีการทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนในแต่ละเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ 

 

 

 

 สมัครเรียน


สมัครเรียนแค่กรอกแบบฟอร์ม

รับสอนพิเศษตัวต่อตัว

เรียนตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ เรียนตัวต่อตัวภาษาอังกฤษ เรียนตัวต่อตัววิชาชีววิทยา เรียนตัวต่อตัววิชาเคมี เรียนตัวต่อตัววิชาฟิสิกส์ เรียนตัวต่อตัวภาษาจีน เรียนตัวต่อตัวภาษาญี่ปุ่น เรียนตัวต่อตัวภาษาเกาหลี เรียนตัวต่อตัวภาษาเยอรมัน เรียนตัวต่อตัวภาษาฝรั่งเศส เรียนตัวต่อตัวภาษาสเปน เรียนฝึกทักษะและเชาว์ปัญญา ติวสอบเข้า ป.1 รร.สาธิต ติวสอบเข้า ม.1 รร.ดัง ติวสอบเข้าเตรียมอุดมฯ ติวสอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ ติวสอบ GAT ติวสอบ PAT ติวสอบ O-NET ติวสอบ 9 วิชาสามัญ ติวสอบความถนัดแพทย์ ติวสอบ GED ติวสอบ IGCSE ติวสอบ SAT ติวสอบ A-Level ติวสอบ TOEIC ติวสอบ IELTS ติวสอบ TOEFL ติวสอบ CU-TEP ติวสอบ TU-GET ติวสอบ CU-AAT เรียนตัวต่อตัวระดับมหาวิทยาลัย บริการแปลภาษา

เว็บไซต์สถาบันการศึกษา

โรงเรียนหอวัง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา โรงเรียนสานเสนวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตปทุมวัน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ โรงเรียนสาธิตฯประสานมิตรฝ่ายประถม โรงเรียนสาธิตฯประสานมิตร ฝ่ายมัธยม โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คลังความรู้และข้อสอบ

วิชาการ.คอม สำนักงาน ก.พ. ทรูปลูกปัญญา แคมปัสสนุกดอทคอม eduzones opendurian dek-d.com wegointer.com e4thai.com Time Higher Education The Washington Post eSchool News Education World Open Culture TED

สมัครเรียนแค่กรอกแบบฟอร์ม

เรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว

ติวสอบ O-net

ติวสอบ ความถนัดแพทย์ ให้คะแนนเต็มเป้า

รับสอนพิเศษ ตัวต่อตัว Gat pat 9วิชาสามัญ ติวสอบตรง

ติวเข้ม เตรียมสอบเข้า ม.1 สาธิต สวนกุหลาบ สามเสน หอวัง

cu-tep สอนโดยทีมติวเตอร์จุฬา

Tu-get รับติวสอบตรงเข้าธรรมศาสตร์

สมัครเรียนแค่กรอกแบบฟอร์ม

เรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว

ติวสอบ O-net

ติวสอบ ความถนัดแพทย์ ให้คะแนนเต็มเป้า

รับสอนพิเศษ ตัวต่อตัว Gat pat 9วิชาสามัญ ติวสอบตรง

ติวเข้ม เตรียมสอบเข้า ม.1 สาธิต สวนกุหลาบ สามเสน หอวัง

cu-tep สอนโดยทีมติวเตอร์จุฬา

Tu-get รับติวสอบตรงเข้าธรรมศาสตร์

สมัครเรียนแค่กรอกแบบฟอร์ม

เรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว

ติวสอบ O-net

ติวสอบ ความถนัดแพทย์ ให้คะแนนเต็มเป้า

รับสอนพิเศษ ตัวต่อตัว Gat pat 9วิชาสามัญ ติวสอบตรง

ติวเข้ม เตรียมสอบเข้า ม.1 สาธิต สวนกุหลาบ สามเสน หอวัง

cu-tep สอนโดยทีมติวเตอร์จุฬา

Tu-get รับติวสอบตรงเข้าธรรมศาสตร์

สมัครเรียนแค่กรอกแบบฟอร์ม

เรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว

ติวสอบ O-net

ติวสอบ ความถนัดแพทย์ ให้คะแนนเต็มเป้า

รับสอนพิเศษ ตัวต่อตัว Gat pat 9วิชาสามัญ ติวสอบตรง

ติวเข้ม เตรียมสอบเข้า ม.1 สาธิต สวนกุหลาบ สามเสน หอวัง

cu-tep สอนโดยทีมติวเตอร์จุฬา

Tu-get รับติวสอบตรงเข้าธรรมศาสตร์Chula Tutor Academy

      ติดต่อติวเตอร์ สอนโดยทีมติวเตอร์จุฬา ครูสอนพิเศษตามบ้าน สอนพิเศษตัวต่อตัว ไม่ว่าจะเป็น เรียนภาษาอังกฤษ Grammar Reading , Writing , O-NET , GAT/PAT , ติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง ภาคปกติ/Gifted/EP , ติวสอบเข้า ม.4 เตรียมทหาร/เตรียมอุดมฯ/มหิดลวิทยานุสรณ์ , ครูสอนพิเศษตามบ้าน, หาครูสอนพิเศษ ตามบ้าน, หาติวเตอร์ สอนพิเศษ, รับจ้างสอนพิเศษ, ติวเตอร์ จุฬา, รับติวเตอร์สอนพิเศษ, ครูสอนพิเศษที่บ้าน, เรียนตัวต่อตัว, ติวเตอร์ตัวต่อตัว สามารถติดต่อทีมงานคัดติวเตอร์สอนพิเศษแบบมืออาชีพให้บริการ กวดวิชาตัวต่อตัว
โทรมาเราจัดติวให้ท่านได้เลย 092-579-0215 ตลอด 24 ชั่วโมง.
Copyright © 2015 chulatutoracademy.com. All Rights Reserved. Designed By Golly-design
 
CONTACT


Tel : 092-579-0215
E-mail : chulatutoracademy@hotmail.com